FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

 

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilnaković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

09:00h

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

18.01.2018.

15.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

18.01.2018.

22.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

11:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

18.01.2018.

15.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

09:00h

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

09:00h

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

09:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.02.2018.

Srijeda

15:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

14:00h

09:00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

14:00h

09:00h

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

13.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

11.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti