FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

20.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

23.01.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2018.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

18.01.2018.

15.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

06.02.2018.

20.02.2018.

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2018.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

11.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

12.01.2018.

15.02.2018.

Petak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

11.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

27.01.2018.

17.02.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

13.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

11.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti